مقایسه محصولات


جنس
تمام مس
شیلد
۱۴۴ رشته تمام مس
روکش
PVC
سایز
قرقره ۵۰۰ متری