مقایسه محصولات


شیلد
۱۲۲ رشته
جنس
تمام مس
سایز
قرقره ۵۰۰ متری
روکش
PVC